Sản Phẩm Đường

Sản phẩm đường của các nhà máy: đường tinh luyện, đường kính trắng, đường vàng đóng gói 50kg.